Statut stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SURVIVALU „RYŚ”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: MIŁOŚNIKÓW SURVIVALU „RYŚ” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania technik survivalowych, strzelectwa, oraz spraw związanych z samorealizacją i improwizacją. Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków terenem działania jest teren Unii Europejskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu (zwanego dalej „Statutem”).
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach i założeniach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 7. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz udzielać zleceń i powierzać wykonanie dzieła pracownikom lub członkom stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest szkolenie i propagowania technik survivalowych, strzelectwa, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz spraw związanych z samorealizacją i improwizacją.
 2. Środki na swoją działalność zdobywa ze źródeł , takich jak składki, czy zbiórki o których jest mowa w Roz. VI, pkt. 1.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez rozwój umiejętności, zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz doświadczenia w zakresie:
 • różnych form łucznictwa i kusznictwa w tym sportowego,
 • broni miotanej,
 • form przetrwania, w tym marszów lub biegów survivalowych czy na orientację,
 • samoobrona,
 • ziołolecznictwo,
 • sporty wodne
 • eksploracji terenów naturalnych i zurbanizowanych,
 • wymiana wzajemnych umiejętności oraz wzajemna pomoc w ramach stowarzyszenia.
 • umiejętności radzenia sobie w każdych warunkach i innych wyczerpujących znamiona ogólnie pojętej sztuki przetrwania,
 • organizowanie spotkań, prelekcji i pokazów, szkoleń, obozów, kursów, spotkań integracyjnych (wyjazdów )
 • upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie szkoleń i kursów.
 • Wspieranie innych organizacji pozarządowych.
 • Stowarzyszenie ma możliwość dodawania i zmiany celów działalności , poprzez zmiany statutu w czasie Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Stowarzyszenie posiada członków:
 • Zwyczajnych 1 poziomu (członkowie bez prawa do głosu przez 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia),
 • Zwyczajnych 2 poziomu, (członek z prawem do głosu),
 • Wspierających,
 • Honorowych,
 • Członkiem Stowarzyszenia Zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • jest osobą pełnoletnia oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada rekomendację 4 czynnych członków zwyczajnych stowarzyszenia
 • uiści co najmniej 3 miesięczną składkę członkowską z góry.
 • uzyska akceptację Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania tajnego przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 • Członkowie Zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Władz Stowarzyszenia (nie dot. członków zwyczajnych 1 poziomu).,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. (nie dot. Członków Zwyczajnych 1 poziomu)
 • Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, w wymiarze co najmniej jednego spotkania miesięcznie.
 • przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
 • Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, udzielająca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia, która złoży pisemna deklarację na członka wspierającego, zaakceptowaną przez zarząd stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania tajnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 • Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 • Członkowie Honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym we Władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.
 • Przedstawicielem Stowarzyszenia jest osoba, która na potrzeby stowarzyszenia reprezentuje je w czynnościach faktycznych i prawnie. Przedstawiciel, aby mógł działać musi mieć poparcie wszystkich członków zarządu w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w której jednocześnie zawarte jest udzielenie mu pełnomocnictwa z określeniem powierzonych czynności nim objętych. Przedstawiciel posiada głos doradczy w sprawach organizacyjnych i wykonawczych na zebraniach Stowarzyszenia dotyczących prowadzonych przez niego spraw. Przedstawiciel reprezentuje stowarzyszenie przy negocjacjach z innymi podmiotami, podczas czynności prawnych takich jak dostarczanie dokumentacji. Ma prawo wypowiadania się w imieniu Stowarzyszenia.Przedstawiciel ma obowiązek konsultować stanowisko i sposób reprezentacji z Zarządem.
 • Członek Zarządu automatycznie jest przedstawicielem.
 • Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia (nie zwalnia to z rozliczenia się członka z obowiązków w stosunku do Stowarzyszenia np. zapłaceniu zaległych składek wraz z odsetkami ustawowymi , zwrotu mienia Stowarzyszenia itp.
 • wykluczenia przez Zarząd skreślenia z listy członków w wyniku podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania jawnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia:
 1. z powodu postępowania niezgodnego ze Statutem lub nieprzestrzegania uchwał Władz Stowarzyszenia albo działania na szkodę Stowarzyszenia,
 2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, nie wywiązywania się z obowiązku członkowskiego w postaci czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia określonych przez Zarząd na dany rok.
 3. z powodu zalęgłości w płatności składek członkowskich na łączną sumę przekraczającą 6 miesiące,
 4. na pisemny i umotywowany wniosek 3 członków zarządu stowarzyszenia
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka.
 • Składki uiszczone z góry w przypadku utraty członkostwa nie podlegają zwrotowi.
 • Zawieszenie Członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania tajnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia, na skutek nie opłacenia składek za 6 miesięcy lub gdy suma zaległości odpowiada składkom za 6 miesięcy. Zawieszony Członek Stowarzyszenia może brać udział w zajęciach i w pełni ponosi koszty opłat za zajęcia i kursy (np. na strzelnicach, wynajęcia sprzętu itp.).
 • Odwieszenie członkostwa następuje po 30 dniach od uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania tajnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia, po uregulowaniu wszelkich zaległości w składkach członkowskich i po wpłacie z góry składek członkowskich za 3 kolejne miesiące.
 • Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia
  lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Uchwała walnego zgromadzenia Stowarzyszenia jest ostateczna.
 • Ponowne podjęcie nowej uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków może zostać podjęte po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia poprzedniej Uchwały.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna (w jej składzie nie mogą zasiadać członkowie rodziny Zarządu Stowarzyszenia).
 1. Kadencja władz:
 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje w każdej z władz.
 1. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (2 poziomu),
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. ZwyczajneWalne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane minimum raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania za pomocą środków elektronicznych (e-mail). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania za pomocą środków elektronicznych (e-mail) przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • Dopuszcza się możliwość oddawania głosów przez osoby nieobecne na zasadzie pełnomocnictwa/upoważnienia potwierdzonego pisemnym dokumentem (pełnomocnictwem notarialnym lub odręcznie napisanym w obecności dwóch świadków będących Członkami Stowarzyszenia).
 • Dopuszcza się możliwość oddawania głosów za pomocą środków przekazu audiowizualnego, jedynie w trakcie trwania zgromadzenia.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej),
 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian Statutu (podwyższona większość 2/3 )
 • uchwalanie wysokości składek, których nadzorem zajmuje się skarbnik, oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • dokonywanie zmian dotyczące podjęcia działalności gospodarczej,
 • zawierania ugody, zasad współpracy z innymi stowarzyszeniami
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • powoływanie terenowych jednostek działalności organizacyjnej
 • uchwalanie budżetu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku (podwyższona większość 2/3 ),
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu – zwołuje prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu może zwołać również łącznie dwóch wiceprezesów , bądź łącznie co najmniej 3 członków Zarządu.
 4. Do wyłącznych kompetencji Zarządu należą:
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia ( nadzór sprawuje komisja rewizyjna ),
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia, jednoosobowo przez prezesa, lub łącznie dwóch pozostałych członków zarządu.
 • informowanie organów nadzorujących o zmianach statutu, władz, oddziałów terenowych
 • wyznaczaniu reprezentantów i nadawanie pełnomocnictw
 • przyjmowanie i skreślanie członków.
 1. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za prowadzone czynności.
 2. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia w zakresie zgodności działania z przepisami prawa i postanowieniami Statutu.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu, celowości, rzetelności i gospodarności
 • składanie wniosków z kontroli Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
 • prawo wystąpienia pełnym składem Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu celem zadania pytań i udzielenia wyjaśnień Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium lub odwołanie Zarządu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 1. W razie gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmianie w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyboru uzupełniającego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V

                  TERENOWE JEDNOSTKI TERENOWE

 1. Tworzenie oddziałów terenowych jednostek organizacyjnych odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na polecenie Zarządu, na prośbę założycieli jednostki. Uchwałę podejmuje się głosowaniem jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Do założenia oddziału potrzebne są dwie osoby, które stanowią przewodniczącego , oraz jego zastępcę, który w wypadku kiedy jednostka terenowa posiada osobowość prawną pełni rolę skarbnika.
 3. Oddział może być powołany na jednostkę bez osobowości prawnej, jak i posiadającą osobowość prawną. Aby jednostka mogła posiadać osobowość prawną ilość założycieli musi być większa niż 10 osób, aby można było wybrać Zarząd i Komisję Rewizyjną, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
 4. Oddział w pełni odpowiada przed Władzami Stowarzyszenia. Tworzy sprawozdanie z działalności za rok uprzedni do końca bieżącego roku kalendarzowego, lub na polecenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Stowarzyszenie może korzystać z różnych źródeł finansowania:
 • składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie z góry na cały rok,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i ofiarności publicznej ( zbiórki publiczne ).
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia. W uzasadnionych przypadkach skarbnik łącznie z Prezesem Zarządu lub Zastępca mogą podjąć decyzję o wypłacie środków pieniężnych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

zarząd poprzez uchwałę podjętą większością głosów w wyniku głosowania jawnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Do zawierania umów, i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa Stowarzyszenia jednoosobowo, lub łącznie dwóch pozostałych członków zarządu.
 2. Powoływanie przedstawicieli z jednoczesnym udzielaniem pełnomocnictwa podejmuje

zarząd poprzez uchwałę podjętą większością głosów w wyniku głosowania jawnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Data publikacji sprawozdania rocznego nie może przekraczać 31 stycznia bieżącego roku, raport musi obejmować okres za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie podwyższoną większością głosów – (2/3) przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia, głosowaniem jawnym.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na podobne cele.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Wersja PDF